Aici poti afla mai multe informatii despre procesul de radiere din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Obligaţia de radiere

În cel mult 10 zile de la data la care obligaţia garantată a fost plătită, creditorul ipotecar este obligat să ceară operatorului arhivei radierea ipotecii. Creditorul ipotecar care omite să solicite radierea ipotecii răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului şi constituitorului ipotecii. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro.

AEGRM FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIŢIAL

 

Extras din Codul Civil din 2009

În vigoare de la 01 octombrie 2011

Consolidarea din data de 20 octombrie 2016 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 60/2012; L 76/2012; L 71/2011; Rectificare 2013; L 138/2014; OUG 1/2016;

SECŢIUNEA a 3-a
Ipoteca mobiliară

 

§1. Dispoziţii generale

 

I. Constituirea ipotecii

 

Constituirea şi eficacitatea ipotecii

   Art. 2.387. –  -Aplicare

    Pus în aplicare la data de 01/10/2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
CAPITOLUL VII Dispoziţii cu privire la cartea a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil şi cu privire la unele legi – SECŢIUNEA 1 Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil –
 

   Art. 164. –  (1) Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui terţ desemnat de către acesta. 

   (2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia. 

   (3) Ipoteca mobiliară convenţională poate fi constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan. 

   (4) Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent. 

   (5) Agentul va putea să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrării acesteia. 

   (6) Agentul va răspunde faţă de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.

   Art. 170. –  Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor. 

    Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.

 

Forma contractului de ipotecă

   Art. 2.388. –  Contractul prin care se constituie o ipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute.

 

Obiectul ipotecii mobiliare

   Art. 2.389. –  -Aplicare

    Pus în aplicare la data de 01/10/2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
CAPITOLUL VII Dispoziţii cu privire la cartea a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil şi cu privire la unele legi – SECŢIUNEA 1 Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil –
 

   Art. 171. –  Prin “ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor. 

    Se pot ipoteca: 

   a) creanţe băneşti născute din contractul de vânzare, contractul de locaţiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligaţii sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi de credit ori de debit ori a câştigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condiţiile legii; 

   b) creanţe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător; 

   c) conturi bancare; 

   d) acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare; 

   e) drepturi de proprietate intelectuală şi orice alte bunuri incorporale; 

   f) petrolul, gazul natural şi celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase; 

   g) efectivele de animale; 

   h) recoltele care urmează a fi culese; 

   i) pădurile care urmează a fi tăiate; 

   j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaţiune, care sunt deţinute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum şi materia primă şi materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricaţie şi produsele finite; 

   k) echipamentele, instalaţiile şi orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi; 

   l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

 

Ipoteca instrumentelor financiare

   Art. 2.390. –  (1) Ipoteca asupra instrumentelor financiare se constituie conform regulilor pieţei pe care acestea sunt tranzacţionate. 

   (2) Ipoteca asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se constituie potrivit regulilor stabilite prin lege specială. 

    Alineatul a fost modificat prin Lege 76/2012 la 15/02/2013

 

Descrierea bunului ipotecat

   Art. 2.391. –  (1) Contractul de ipotecă trebuie să cuprindă o descriere suficient de precisă a bunului grevat. 

   (2) Descrierea este suficient de precisă, chiar dacă bunul nu este individualizat, în măsura în care permite în mod rezonabil identificarea acestuia. 

   (3) Descrierea se poate face prin întocmirea unei liste a bunurilor mobile ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac parte, prin indicarea cantităţii, prin stabilirea unei formule de determinare şi prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunului mobil ipotecat. 

   (4) Atunci când ipoteca poartă asupra unei universalităţi, contractul trebuie să descrie natura şi conţinutul acesteia. 

   (5) Stipulaţia potrivit căreia ipoteca grevează toate bunurile mobile sau toate bunurile mobile prezente şi viitoare ale constituitorului nu constituie o descriere suficient de precisă în sensul alin. (1). 

   (6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, acesta trebuie individualizat în mod distinct în contractul de ipotecă.

 

Extinderea ipotecii asupra produselor

   Art. 2.392. –  (1) Ipoteca se extinde asupra fructelor şi productelor bunului mobil ipotecat, precum şi asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispoziţie încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat. 

   (2) Se consideră, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat orice bun care îl înlocuieşte sau în care trece valoarea acestuia.

 

Înstrăinarea bunului ipotecat

   Art. 2.393. –  -Aplicare

    Pus în aplicare la data de 01/10/2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
CAPITOLUL VII Dispoziţii cu privire la cartea a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil şi cu privire la unele legi – SECŢIUNEA 1 Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil –
 

   Art. 172. –  În cazul înstrăinării bunului ipotecat, în condiţiile art. 2.393 din Codul civil, în lipsă de dispoziţie contrară în contractul de ipotecă, debitorul ipotecar va depune preţul într-un cont bancar distinct şi îl va informa pe creditorul ipotecar cu privire la acesta. Creditorul ipotecar are dreptul să solicite informaţii de la banca deponentă cu privire la operaţiunile realizate de debitorul ipotecar asupra sumelor depuse în acest cont. 

   (1) Cel care achiziţionează un bun în cursul obişnuit al activităţii unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de acelaşi fel dobândeşte bunul liber de ipotecile constituite de înstrăinător, chiar dacă ipoteca este perfectă, iar dobânditorul cunoaşte existenţa acesteia. 

   (2) În acest caz, ipoteca se strămută asupra preţului sau altor bunuri rezultate din înstrăinarea bunului ipotecat.

§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare

 

Ipotecile mobiliare perfecte

   Art. 2.409. –  (1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. 

   (2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

   (3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat, precum şi tuturor celorlalte persoane.

§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare

 

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

   Art. 2.413. –  -Aplicare

    Pus în aplicare la data de 01/10/2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
CAPITOLUL VII Dispoziţii cu privire la cartea a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil şi cu privire la unele legi – SECŢIUNEA 1 Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a “Despre obligaţii” a Codului civil –
 

   Art. 177. –  (1) Avizele de garanţie înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare anterior intrării în vigoare a Codului civil continuă să îşi producă efectele. 

   (2) După intrarea în vigoare a Codului civil şi până la adoptarea reglementărilor de organizare şi funcţionare a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, înscrierea ipotecilor mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora se realizează prin folosirea formularelor existente, în mod corespunzător. 

   (1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

   (2) Organizarea şi funcţionarea arhivei se reglementează prin lege specială.

 

Validitatea ipotecii

   Art. 2.414. –  Înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate.

 

Efectul înscrierii

   Art. 2.415. –  Creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă.

 

Neconcordanţe între aviz şi contractul de ipotecă

   Art. 2.416. –  Dacă există neconcordanţe între informaţiile cuprinse în formularul de aviz şi cele cuprinse în contractul de ipotecă, în raporturile dintre terţi şi în cele dintre părţi şi terţi prevalează informaţiile cuprinse în formularul de aviz.

 

Notificarea înscrierii

   Art. 2.417. –  Creditorul ipotecar este obligat să comunice constituitorului o copie de pe avizul de ipotecă în cel mult 24 de ore de la înscrierea acesteia.

 

Domiciliul părţilor

   Art. 2.418. –  (1) În realizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor unui contract de ipotecă faţă de terţi, se consideră că acestea au domiciliul indicat în avizul de ipotecă. Toate comunicările transmise potrivit contractului de ipotecă la adresa menţionată în formularul de aviz sunt valabile şi produc efecte. 

   (2) Partea care îşi schimbă domiciliul trebuie să comunice schimbarea celeilalte părţi şi să o înscrie la arhivă.

 

Obligaţia de radiere

   Art. 2.419. –  În cel mult 10 zile de la data la care obligaţia garantată a fost plătită, creditorul ipotecar este obligat să ceară operatorului arhivei radierea ipotecii. Creditorul ipotecar care omite să solicite radierea ipotecii răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului şi constituitorului ipotecii. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro.